Tärkeää tietoa linkkien kautta

Gernet
Geriatrian kotisivu. Geriatrista tietämystä, mm. artikkeleita, tutkimus- ja hoito-ohjeita, suomalaisten tutkimusprojektien esittelyjä.

Ikäinstituutti
Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

Kela
Tietoa ja lomakkeet erilaisten tukien hakemiseen

Muistiliitto
Muistiliitto toimii muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä ja edistää muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Tietoa esim. dementoituvien jaksottaishoitoon erikoistuneesta hoitokodista.

Omaishoitajat ja läheiset ry
Omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Tietoa mm. neuvontapalveluista, virkistys- ja lomatoiminnasta ja kuntoutuksesta.

Rintamaveteraaniliitto
Liitto neuvoo rintamamiesveteraaneja ja heidän perheenjäseniään esim. terveyden- ja sairaanhoitoon, kuntoutukseen, eläke-etuihin ja asunto-oloihin liittyvissä asioissa.

Sotainvalidien veljesliitto
Sodassa vammautuneiden etujärjestö. Tietoa mm. kuntoutuksesta ja palveluista.

Sotaveteraaniliitto
Tietoa mm. veteraanietuuksista.

Apudata
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista.

Suomen muistiasiantuntijat ry
Asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Valtiokonttori
Tietoa sotilasvamma- ja veteraaniasioista sekä kuntoutuksesta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Valtakunnallista vanhustyötä tekevä järjestö, jolla 61 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Tietoa mm. koulutuksesta alan työntekijöille, projekteista ja julkaisuista.

Vanhustyön keskusliitto
Liitto on 350 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenjärjestöt ylläpitävät mm. palvelutaloja ja vanhainkoteja. Tietoa mm. kotipalvelusta ja tarvikevälityksestä.

Verohallinto
Tietoa ja lomakkeet mm. kotitalousvähennyksestä